agendaadminjenCistobchodnikskladnikskladSPoksuperUzivucetnimzdovyUcetuzivatel
Adresy firem
Bankovní spojení
Kontakty
Místa určení
Náklady na události / aktivity
Poštovní směrovací čísla
Skupiny firem
Peněžní ústavy
Státy
Úkoly k realizaci
Průvodce aktivací produktu FlexiBee
Můj FlexiBee
Typy událostí / aktivit
Typy nákladů na události / aktivity
Časté dotazy
Cenové úrovně
Ceník
Dodavatelé
Kusovník
Měrné jednotky
Ceny pro odběratele/skupiny odběratelů, speciální kódy
Podobné
Poplatky
Sady
Správa datových zdrojů
Přidat datový zdroj
Skupiny zboží a materiálu
Ceníkové skupiny
Číselníky zakázek
Číselník stavů položek ceníku
Příslušenství
Standardní typy atributů
Standardní skupiny atributů
Atributy
Číselníky atributů
Evidence obalů EkoKom
Ceny v cizích měnách
Výkaz daňové evidence
Automatický tisk
Výběr dokladů k uhrazení
Přijaté faktury
Prodejní kasa
Ostatní pohledávky
Ostatní závazky
Bankovní/pokladní/interní doklad
Vzájemné zápočty
Pokladní kniha
Přijaté nabídky
Vydané nabídky
Přijaté objednávky
Vydané objednávky
Přijaté poptávky
Vydané poptávky
Příjemky/výdejky
Bankovní formáty
EET komunikace
Konstantní symboly
Úhrada
Stavy smluv
Typy dodavatelských smluv
Dodavatelské smlouvy
Externí položky smluv
Žurnál pro smlouvy
Položky přijatých faktur
Položky vydaných faktur a prodejek
Položky ostatních pohledávek
Položky ostatních závazků
Položky vzájemných zápočtů
Položky interních dokladů
Položky pokladních dokladů
Položky přijaté nabídky
Položky vydané nabídky
Položky přijaté objednávky
Položky vydané objednávky
Položky přijatých poptávek
Položky vydané poptávky
Položka elektronického příkazu k úhradě
Skladové pohyby - přehled
Příkaz k inkasu
Příkaz k úhradě
dokladové řady
Dokladové řady - bankovní doklady
Dokladové řady - přijaté faktury
Dokladové řady - vydané faktury
Dokladové řady - interní doklady
Dokladové řady - přijaté nabídky
Dokladové řady - vydané nabídky
Dokladové řady - přijaté objednávky
Dokladové řady - vydané objednávky
Dokladové řady - pohledávky
Dokladové řady - pokladní doklady
Dokladové řady - přijaté poptávky
Dokladové řady - vydané poptávky
Dokladové řady - sklad
Dokladové řady - závazky
Díry v dokladové řadě
Roční položky dokladové řady
Banky/pokladny/sklady
Seznam bankovních účtů
Seznam pokladen
Seznam skladů
Typy dokladů
Typy zápočtů
Typy přijatých faktur
Seznam prodejních kas
Typy interních dokladů
Typy přijatých nabídek
Typy vydaných nabídek
Typy přijatých objednávek
Typy vydaných objednávek
Typy ostatních pohledávek
Typy pokladních dokladů
Typy přijatých poptávek
Typy vydaných poptávek
Typy skladových dokladů
Typy ostatních závazků
Vazby dokladu
Formy úhrady
Zaúčtování formy úhrady
Formy dopravy
Čísla balíků
Pracovní plocha
Přehledy
Přehledy
Základní přehled
Analytický přehled
Archiv
Upomínky
Firma
Dodací podmínky
Druh dopravy
Měrné jednotky
Kraje určení
Kódy nomenklatury
Obchodní transakce
Zvláštní pohyby
Import z Excelu
Import e-faktury ISDOC
Import z XML
Import licence
Průvodce nastavením firmy
Položky vstupující do Intrastatu
Řádky Intrastatu
FlexiBee
Koupit licenci
Licence aplikace
Přihlášení do aplikace
Daňové náklady
Daňové odpisy
Leasing
Majetek
Stav majetku k datu
Odpisové skupiny
Splátkový kalendář
Typy leasingů
Typy majetků
Účetní odpisy
Události
Umístění
Zápůjčky
Majetek
Odpisové skupiny
Majetek
Typy
Migrace agendy z Money S3
Potvrzení o zdanitelných příjmech
Pojistné na důchodové spoření
Vyúčtování pojistného na důchodové spoření
Výpočet daně a daňového zvýhodnění
Podklady pro vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Pro finanční úřad
Mzdové výstupy
Pro OSSZ
Ostatní
Pro zdravotní pojišťovny
Tiskové výstupy
ELDP
Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)
Přehled o výši pojistného (Zákon č. 589/1992 Sb.)
Mzdové listy
Zákonné pojištění odpovědnosti
Příloha k žádosti o nemocenské, ...
Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list)
Hromadné oznámení zaměstnavatele
Přehled o platbě pojistného
ISPV
Pracovněprávní průměry
Přehled čerpání dovolené
Přehled pracovních poměrů
Přepočtený počet zaměstnanců
Výpočet průměrného čistého výdělku
Číselníky
Import
Nastavení
Účetní období
Nákup
Dokladové řady
Předpisy zaúčtování
Typy dokladů
Nápověda k programu
Nastavení serveru
Nástroje
Nastavení programu a modulů
Nastavení žurnálu
Přepočet stavů účtů
Přepočet daňové evidence
Nová firma
Založení nové firmy
Obsazení disku
O aplikaci FlexiBee
Odpojené firmy
Přepočet skladu
Aktualizace požadavků na výdej
Číselník mzdových složek
Dítě
Řádka mzdové kalkulačky
Hlavička mzdové kalkulačky
Hromadná operace mzdového calculátoru
Inicializační řádka mzdové kalkulačky
ISPV
Nepřítomnost
Personalistika
Hlavičky osob
Pracovní poměr
Pracovní poměr
Skupiny osob
Směny
Srážka
Stálá mzdová složka
Práce pro střediska
Typ pracovního poměru
Parametr typu pracovního poměru
Obchodní partneři
Peníze
Přehledy položek dokladů
Dokladové řady
Typy dokladů
Předpisy zaúčtování
Aktualizace mezd
Uživatelská podpora
Přehledy položek dokladů
Přehledy položek dokladů
Nápověda
Pošlete názor na FlexiBee
Práva serveru
Rekapitulace mzdových složek
Rekapitulace mzdových složek
Přehled zaměstnanců
Prodej
Dokladové řady
Předpisy zaúčtování
Typy dokladů
První spuštění
Registrace FlexiBee Start
FlexiBee
Skladové karty
Mapování skladů
Rezervace
Umístění ve skladu
Výběr výrobních čísel
Zadání počtu EAN kódů
Intrastat
FIFO Vazby
Archiv
Ukončit aplikaci
ABRA FlexiBee
Stav skladu k datu
Stav skladu k datu
FIFO vazby rozpadu vydejek
Inventury
Položka inventury
Činnost
Řádky přiznání DPH
Řádky kontrolního hlášení DPH
Daňová evidence
Seznam zboží v režimu přenesení DPH
Kurzy pro cenotvorbu
Měny
Počáteční stavy účtů
Sazby DPH
Řádek sestavy
Rozpad řádků sestavy na účty
Standardní předpis sestavy
Sumace v sestavách
Předpis sestavy
Seznam sestav
Stavy zakázek
Standardní účetní osnova
Střediska
Typ organizace
Předpisy zaúčtování - interní doklady
Typy zakázek
Účtový rozvrh
Vyhodnocení zakázek
Zakázky
Účetní výstupy
Účetnictví
Přehledy položek dokladů
Dokladové řady
Předpisy zaúčtování
Typy dokladů
Výběr firmy
Výběr firmy
Daňová evidence
Hlavní kniha
Podklady DPH
Kontrolní hlášení DPH
Daňové přiznání MOSS
EET komunikace
Účetní analýza zakázky
Analýza nákupu - Nákupy od ceníkových skupin
Přiznání DPH
Uložené řádky přiznání DPH
Rozvaha
Přehled o peněžních tocích
Souhrnné hlášení k DPH
Evidence dle § 92a
Neuhrazené pohledávky/závazky po splatnosti
Výpočet stav úhrad k datu
Výkaz hospodaření za měsíc
Účetní deník
Účetní deník - zjednodušený
Položky obratů
Nákupní, prodejní a skladové pohyby
Vazební tabulka dokladů
Navázané doklady
Výkaz zisku a ztráty
Účtovná závierka
Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v XML
Účetní analýza zakázky
Individuální ceník
Výkaz o produkci obalů EKO-KOM
Definice workflow
Skupiny pro workflow
Členství workflow
Spustit workflow
Certifikáty firmy
Certifikační autority
Práva viditelnosti dat
Uživatelské dotazy
Parametry
Vlastnosti
Uživatelské transformace
Uživatelský dotaz
Externí ID pro majetek
Uživatelské filtry
Internetové obchody
Lokalizovaný číselník
Certifikáty
Pokročilá parametrizace pomocí parametrů
Uživatelské tlačítko
Přehled
Sdílení přehledů
Příloha
Data přílohy
Přístupová práva
Uživatelské reporty
Uživatelské role
Upomínky
Obecný strom
Předdefinované texty
Uzel stromu
Osoby a uživatelé
Vazba uzlu na objekt
Uživatelské vazby
Typy uživatelských vazeb
VO pro zobrazení uživatelských vazeb
Štítky
Skupiny štítků
Zamykání období
Zástupnosti
Žurnál
Zámky záznamu
Záloha firmy
Zaměstnanci
Zboží
Změnit heslo
Změna nebo přidání účetního období
Get CSV Get XLSx Get html
Permissions overview